Dokumenty

REGULAMIN SZKOLEŃ

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

Wstęp
Organizatorem szkoleń jest firma firma Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko NIP:7282698540; REGON:368879079 siedzibą w 90-560 Łódź ul.Karolewska 1.

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
(a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
(b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)
– Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Informacje ogólne
Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoje umiejętności, wiedzę oraz kompetencje.

Uczestnik szkolenia
Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości 30 % wartości szkolenia na podany numer konta 3 dni po dokonaniu zgłoszenia.

Oferta szkolenia
Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.permanent-academy.eu Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych .

Rezygnacja z udziału w szkoleniu
Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując szkołę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu szkolenia
W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto uczestnika szkolenia

Zmiana wykładowcy
Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych organizator zapewnia ciepły posiłek.

Rabaty
Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. Na kolejne szkolenia zapewniamy stały rabat w wysokości 10%.

Reklamacje
Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez firma Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko NIP:7282698540; REGON:368879079 siedzibą w 90-560 Łódź ul.Karolewska 1 swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach
1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
2. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem
3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
6. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i internecie.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
9. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
11. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
12. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.

REGULAMIN REZERWACJI SZKOLENIA ONLINE

REGULAMIN REZERWACJI SZKOLENIA ONLINE

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem szkoleń jest firma Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko NIP:7282698540; REGON:368879079 siedzibą w 90-560 Łódź ul.Karolewska 1.

§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia

1. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania( wymagania są różne dla każdego szkolenia)
2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje:
2.1. po uprzednim kontakcie telefonicznym,
2.2. po kontakcie osobistym bądź
2.3 elektronicznym poprzez kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ w zakładce Oferta Szkoleń lub poprzez kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ w zakładce Kalendarz Szkoleń
3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia.
5. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 30% na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem.
Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie.

§3 Sposoby i terminy płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu rezerwacji terminu szkolenia:
1.1 Płatność przelewem bankowym

BARBARA KOPIEC-KŁYSZEJKO
Numer konta: 35 1160 2202 0000 0003 0443 2540
W tytule zawierając : nazwę oraz datę wybranego szkolenia, imię oraz nazwisko uczestnika.
1.2 Płatność gotówką w siedzibie firmy
2. Klient ma 3 dni robocze na wpłatę zadatku za wybrane przez siebie szkolenie.

§4 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 7 dni przed planowanym szkoleniem.
3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota zadatku wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

§5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

REGULAMIN UCZESTNICTWA JAKO MODELKA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGU JAKO MODELKA                                           

 

Makijaż permanentny

 

Definicje

 1. Zabieg podstawowy – zabieg mikropigmentacji, polegający na wprowadzeniu do trzeciej warstwy naskórka za pomocą igły niealergizującego barwnika (pigmentu).
 2. Korekta – każdy kolejny zabieg mikropigmentacji wykonywany po zabiegu podstawowym utrwalający jego efekty.
 3. Makijaż permanentny ( semi-permanentny ) – zabieg mikropigmentacji wykonywany w celu podkreślenia naturalnego piękna poszczególnych elementów ciała (oczy, brwi, usta) lub poprawienia ich kształtu czy koloru.
 4. Linergistka – osoba posiadająca licencję na wykonywanie zabiegów mikro pigmentacji, poświadczającą posiadanie odpowiednich umiejętności manualnych, wiedzy fachowej oraz doświadczenia w zakresie wykonywania zabiegów makijażu permanentnego.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna korzystająca z zabiegu pigmentacji w roli modelki.
 6. Opłata- płatność w formie bezzwrotnej wykonana przed zabiegiem w celu rezerwacji terminu. Wynosi 100% ceny zabiegu.

 

Zasady ogólne

 1. Każdy zabieg wykonywany jest przez uczennicę Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko wyłącznie za wyraźną zgodą klientki i na jej odpowiedzialność.
 2. Każdy zabieg makijażu permanentnego wykonany jest przy zastosowaniu sprzętu, pigmentów, kosmetyków odpowiednich do makijażu permanentnego i na wysokim poziomie technologicznym.
 3. Wraz z upływem czasu skóra ulega stopniowemu złuszczaniu ( proces regeneracji ) co skutkuje stopniowym blednięciem barwnika wprowadzonego do skóry podczas zabiegu.
 4. Pierwszą korektę utrwalającą efekty zabiegu podstawowego należy wykonać po upływie minimum 30 dni od daty pierwszej pigmentacji, ale maksymalnie do 2 miesięcy
 5. Bez wykonania korekty efekt zabiegu jest niepełny, a jego trwałość krótsza. Brak możliwości poddania się wykonania pierwszej korekty nie może być podstawą do roszczeń co do efektu zabiegu.
 6. Jeśli jedna (pierwsza) korekta utrwalająca z powodu słabego przyjmowania się barwnika w skórze, okaże się niewystarczająca do uzyskania zadawalającego efektu, szkoleniowiec po uprzedniej konsultacji może zdecydować o wykonaniu kolejnej (drugiej) korekty utrwalającej. Efekt zabiegów wykonywanych na szkoleniach może odbiegać jakością od zabiegów wykonanych przez profesjonalnych linergistów. Może być również potrzebna większa ilość korekt.
 7. Po wykonaniu zabiegu podstawowego każda korekta w wykonaniu kursantki płatna jest 100zł, natomiast w wykonaniu szkoleniowca to koszt 200zł.
 8. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwe wykonanie zabiegu w ustalonym terminie, zarówno ze strony klientki jak i linergistki należy o tym fakcie powiadomić drugą stronę telefonicznie lub mailowo jak najwcześniej przed umówionym terminem.
 9. Zabieg mikro pigmentacji może być bolesny. Próg bólowy jest różny dla każdej osoby. Po zabiegu może pojawić się opuchlizna, zaczerwienienie utrzymujące się do kilku dni.
 10. Kolor po zabiegu jest dużo intensywniejszy. W przeciągu tygodnia blednie o około 50%.
 11. Brak właściwej pielęgnacji po zabiegowej przez klientkę może zniszczyć efekty pigmentacji.
 12. Podczas zabiegów wykonywane są zdjęcia. Możliwa jest ich późniejsza publikacja na stronach Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko.

 

Płatności

 1.   Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę pod wskazany numer konta Organizatora w  wysokości 100% ceny zabiegu.
 1. Opłata powinna być uiszczona do 3 dni od potwierdzeniu wizyty przez Organizatora.
 2. Opłatę za każdą kolejną wizytę Uczestnik zobowiązany jest wpłacić do 3 dni od umówienia terminu spotkania.
 1. Brak wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z terminu.
 2. W przypadku braku potwierdzenia wizyty do 24 godzin przed zabiegiem wpłacona kwota za zabieg nie zostanie zwrócona Uczestnikowi.

Poświadczam, iż zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go.

……………………………………                                   …………………………………………….

        miejsce i data                                                                                  podpis

 

Procedura wykonywania zabiegów mikro pigmentacji w czasie szkoleń

 

 1. Podczas pierwszego spotkania uczennica konsultuje z klientką jej oczekiwania, a następnie na podstawie otrzymanych od klientki informacji, swojego doświadczenia i analizy kolorystycznej wykonuje wizualizację makijażu – za pomocą kredki wykonywany jest wstępny szkic obrazujący wygląd makijażu po wykonaniu zabiegu mikropigmentacji i jest on prezentowany klientce do akceptacji. Klientka ma obowiązek wyrażenia swojej opinii i oczekiwań na temat sugerowanego przez uczennicę wyglądu (kształtu i koloru) makijażu i w przypadku braku zastrzeżeń ma obowiązek wyrazić zgodę lub jej brak na wykonanie zabiegu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez klientkę zastrzeżeń w stosunku do zaprezentowanej wizualizacji, linergistka ma prawo wykonać ponownie wizualizację z uwzględnieniem otrzymanych uwag lub w razie sprzeczności z podstawowymi kanonami estetyki odmówić wykonania wizualizacji i zabiegu.
 3. Po wyrażeniu zgody przez klientkę na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego zgodnie z zaprezentowaną wizualizacją, zostaje on wykonany.
 4. W zarezerwowanym uprzednio terminie przed wykonaniem zabiegu uczennica wykonuje kilka fotografii obrazujących stan przed zabiegiem. Fotografie te bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część dokumentacji zabiegu.
 5. Następnie po nałożeniu znieczulenia, przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzętu uczennica wykonuje zabieg podstawowy – wprowadza do skóry bezpieczne, nie wywołujące alergii pigmenty zgodnie z zaprezentowaną uprzednio wizualizacją zabiegu.
 6. Po wykonaniu zabiegu podstawowego linergistka wykonuje kilka fotografii obrazujących stan bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Fotografie te bez pisemnej zgody klientki będą służyć wyłącznie jako część dokumentacji do zabiegu.
 7. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej ustalany i rezerwowany jest termin wykonania pierwszej korekty – minimum 1 miesiąc i maksimum 2 miesiące po wykonaniu zabiegu podstawowego. W przypadku klientek, dla których wizyta w powyżej określonym czasie może być niemożliwa ( np. mieszkające poza granicami Polski) dopuszczalne jest wykonanie korekty po upływie 2 miesięcy.
 8. Po upływie 1 miesiąca w umówionym terminie linergistka wykonuje pierwszą korektę utrwalającą efekt zabiegu podstawowego. Podobnie jak w przypadku zabiegu podstawowego wykonywana jest dokumentacja fotograficzna przed o po wykonaniu korekty.

 

Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin oraz procedurę wykonania zabiegów mikro pigmentacji.

…………………………………………..                                  ……………………………………………..

         miejsce i data                                                                                 podpis

 

Wyrażam zgodę na publikację sporządzonej na potrzeby zabiegu dokumentacji fotograficznej pokazującej twarz w całości.

………………………………………….                                   ……………………………………………….

          miejsce i data                                                                                 podpis

 

Wyrażam zgodę na publikację sporządzonej na potrzeby zabiegu dokumentacji fotograficznej pokazującej wyłącznie miejsce gdzie zabieg został wykonany.

……………………………………….                                      …………………………………………….

          miejsce i data                                                                                 podpis

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZABIEGACH PRYWATNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW

Makijaż Permanentny zabiegi prywatne

§ 1. Wykonawca

1. Wykonawcą usług jest Barbara Kopiec-Kłyszejko, właściciel firmy Permanent Academy by Barbara Kopiec-Kłyszejko NIP:7282698540; REGON:368879079 siedzibą w 90-560 Łódź ul.Karolewska 1.

 

§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia

1. W zabiegach oferowanych przez Wykonawcę może uczestniczyć każda osoba nie posiadająca przeciwwskazań do zabiegu oraz zapisana na zabieg po wcześniejszej akceptacji przez Wykonawcę.
2. Rezerwacja terminu następuje następuje:
2.1. po uprzednim kontakcie telefonicznym,
2.2. po kontakcie osobistym
2.3 po zapisie w wiadomości prywatnej na firmowej stronie Facebook
3. Warunkiem zapisania się na zabeg jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji terminu oraz dokonanie płatności
4. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku na poczet zabiegu w wysokości 30% na konto Wykonawcy w terminie podanym przez Wykonawcę, a pozostała część należności gotówką przed wykonaniem zabiegu.
Z chwilą rezerwacji terminu zabiegu istnieje możliwość zapłaty całej kwoty.

 

§3 Sposoby i terminy płatności

1. Wykonawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu rezerwacji terminu zabiegu:
1.1 Płatność przelewem bankowym
BARBARA KOPIEC-KŁYSZEJKO
Numer konta: 35 1160 2202 0000 0003 0443 2540
W tytule zawierając : nazwę oraz datę wybranego szkolenia, imię oraz nazwisko uczestnika.

1.2 Płatność gotówką w siedzibie firmy
2. Klient ma 3 dni robocze na wpłatę zadatku za wybrany przez siebie zabieg.

 

§4 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

1. Zmiana terminu wyznaczonego zabiegu musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.
2. Rezygnację z uczestnictwa w zabiegu bądź zmianę terminu zabiegu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem.
3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 3 dni lub nieobecność na zabiegu kwota zadatku wpłacona jako zadatek na zabieg nie zostaje zwrócona.
4. Potwierdzenie uczestnictwa w zabiegu należy dokonać w dzień poprzedzający zabieg.
5. W przypadku braku potwierdzenia zabiegu Klient zostaje wypisany z danego terminu i traktuje się jako rezygnację z uczestnictwa.

 

§5 Odwołanie lub zmiana terminu zabiegu przez Wykonawcę

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zabiegu lub odwołania zabiegu w terminie do 3 dni przed planowaną datą spotkania w przypadkach niezależnych od Wykonawcy.

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

Makijaż permanentny – szkolenie
Imię i nazwisko :…………………………………………………. Data urodzenia : ……………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail : …………………………………………………….. Numer i seria dowodu : ……………………………
Wykonywany zabieg: ……………………………………………………………………………………………………………………
Data wykonywanego zabiegu : ………………………………………………………………………………………………………

PRZECIWWSKAZANIA :
• Czy chorujesz na choroby nerek ? tak/nie
• Czy chorujesz na cukrzycę?  tak/nie
• Czy chorujesz na choroby serca? tak/nie 
• Czy chorujesz na nadciśnienie? tak/nie
• Czy przechodzisz obecnie chorobę w ostrej fazie zapalnej ? ( np. grypa, angina ) tak/nie
• Czy chorowałeś kiedyś na choroby alergiczne ? tak/nie
• Czy w ostatnich 24h stosowałeś leki rozrzedzające krew ? ( np. aspiryna ) tak/nie
• Czy byłeś szczepiony na WZW ? tak/nie
• Czy chorujesz/chorowałeś na choroby nowotworowe ? tak/nie
• Czy chorujesz na zaburzenia krzepliwości krwi ( np. hemofilia ) tak/nie
• Czy przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe ? tak/nie
• Czy występują u Ciebie schorzenia skóry w obrębie miejsca zabiegu ? tak/nie
• Czy w ciągu ostatnich 24h zażywałeś alkohol/narkotyki ? tak/nie
• Czy przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe/sterydowe ? tak/nie
• Czy chorujesz na wirusa opryszczki? tak/nie
• Czy obecnie posiadasz opryszczkę w okolicy ust? tak/nie
• Czy jesteś w ciąży/karmisz piersią? tak/nie
• Czy występuję u Ciebie bliznowce ( keloidy ) ? tak/nie
• Czy w ostatnim czasie miałeś wykonywany makijaż permanentny/tatuaż ? tak/nie
• Czy w ostatnim czasie miałeś wykonywane zabiegi medycyny estetycznej ? tak/nie
• Czy stosujesz odżywki do rzęs/brwi ? tak/nie
• Czy stosujesz preparaty na porost włosów ? tak/nie
• Czy w ostatnim czasie uległeś urazowi z przerwaniem ciągłości skóry ? tak/nie
• Czy przed zabiegiem wykonywałeś badania na choroby zakaźne? tak/nie
• Czy na stałe jesteś pod opieką poradni specjalistycznej ? tak/nie
Jakiej ? ………………………………………………………………………………………………………………..
• Czy w ostatnim półroczu miałeś wykonywaną iniekcję pobierania krwi ? tak/nie
• Czy w ostatnim półroczu byłeś hospitalizowany? tak/nie
• Czy w ostatnim półroczu korzystałeś z usług fryzjerskich lub podobnych tak/nie
i zostałeś skaleczony ?
• Czy w chwili obecnej zażywasz leki ? tak/nie
Jakie ? …………………………………………………………………………………………………………………

Informacje niezbędne do profesjonalnego wykonania zabiegu makijażu permanentnego
Zostałem poinformowany o sposobie wykonania zabiegu, wykonaniu go przez kursantkę, postępowaniu po zabiegowym, groźnych powikłaniach i zgadzam się na wykonanie zabiegu Makijażu Permanentnego. Oświadczam również, iż nie będę miał/a żadnych roszczeń wobec osoby wykonującej zabieg oraz firmy gdzie zabieg został wykonany. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zabiegu przenoszę na siebie.

………………………………………………… ……………………………………………..
           imię i nazwisko                                                       data i podpis

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW

Przeciwwskazania do zabiegu makijażu permanentnego

 

• Ciąża oraz okres karmienia piersią
• Infekcje wirusowe, bakteryjne
• Nieustabilizowana cukrzyca
• Leki sterydowe, rozrzedzające krew
• Odżywki do rzęs/ brwi ( poniżej 2 miesięcy od odstawienia )
• Przedłużone rzęsy
• Powiększone usta ( 4 tygodnie po wypelnieniu )
• Botoks ( 4 tygodnie po ostrzyknięciu )
• Łuszczyca
• Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej ( poniżej 6 miesięcy )
• Opryszczka ( zalecane jest zażywanie heviranu 200mg 3dni przed i 3 dni po zabiegu )
• Choroby tarczycy
• Choroba nowotworowa
• Hemofilia
• Epilepsja
• Stany zapalne skóry poddawanej pigmentacji
• Kuracja retinoidami ( poniżej 6 miesięcy )
• Intensywna opalenizna
• Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
• Antybiotykoterapia, leki sterydowe oraz antydepresyjne.

 

Przeciwwskazania do zabiegów laserowych

• Opalenizna ( poniżej 1 miesiąca )
• Ciąża oraz karmienie piersią
• Alkohol ( poniżej 24 godzin przed zabiegiem )
• Leki sterydowe, retinoidy, tetracykliny ( poniżej 6 miesięcy )
• Infekcje skórne
• Zioła np. dziurawiec, nagietek ( poniżej 2 tygodni )
• Aktywne choroby skóry ( ŁZS, AZS, liszaj płaski )
• Peelingi ( poniżej 4 tygodni )
• Depilacja ( poniżej 2 tygodni )
• Bardzo wrażliwa i sucha skóra
• Bielactwo
• Skłonność do powstawania bliznowców
• Okres nasłonecznienia ( czesna wiosna i lato )
• Spożycie lub okres 6 miesięcy od zakończenia przyjmowania Accutanu
• Zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
• Epilepsja
• Choroba nowotworowa
• Rozrusznik serca
• Cukrzyca
• Zakażenia wirusowe: HIV, WZW

Wprowadzimy Cię w świat profesjonalistów